0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, iş sözleşmesinin kurulması ve sona ermesi, işçilik alacakları ve çalışma hayatının kuralları gibi konuları işleyen hukuk dalıdır.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ İşçilik alacaklarının( kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, bakiye ücret alacağı, UBGT çalışma alacakları vs.) tahsiline yönelik davaların yürütülmesi

+ İşe iade davalarının yürütülmesi ve bununla diğer iş takipleri

+ İş sözleşmesinin feshine ilişkin olarak ihtarname, ibraname hazırlanması

+ Sigortalılık primlerinin ödenmemesi veya asıl ücretten az gösterilmesine dayalı olarak hizmet tespit davaları

+ İş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle açılacak tazminat davalarının yürütülmesi

+ Muvazaalı boşanma vs. gibi durumlar dayanak gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yersiz ödeme tahakkuk ettirildiği durumlarda kurum aleyhine açılacak menfi tespit davaları ve diğer davaların yürütülmesi

+ Her somut olaya özgü olarak işçiden savunma alınması, iş yeri değişikliği gibi işçiden yazılı muvafakat alınmasını gerektiren hallerde ilgili yazıların hazırlanması ve iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti