0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Faaliyet Alanları

Sıklıkla Çalıştığımız Hukuk Dalları

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, Genel Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku alt dallarının düzenlendiği bir Kamu Hukuku dalı olup genel ceza hukukunda olarak suç teşkil eden fiillerin ve bunların karşılığındaki yaptırımlarla ceza hukuku temel ilkeleri; ceza muhakemesi hukukunda yargılaması faaliyetinin hangi usul kurallarına göre yürütüleceği, infaz hukukunda ise cezaların ne şekilde infaz edileceği hususları düzenlenmiştir.

Devamını Oku

Aile Hukuku

Nişanlanma, evlilik birliğinin genel hükümleri, boşanma, evliliğin sona erme biçimleri, mal rejimleri ve tasfiye usullerine dair normların yer aldığı, Medeni Kanun’da düzenlenen bir hukuk dalıdır.

Devamını Oku
a

Kişiler Hukuku

Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi ile gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerinin, kişilerin ehliyet durumlarının, akrabalık ilişkilerinin ve cinsiyete dair düzenlemelerin yer aldığı bir medeni hukuk dalıdır.

Devamını Oku

İcra ve İflas Hukuku

Bir diğer ismi takip hukuku olan bu hukuk dalında, para alacağına ya da bir şeyin yapılması/yapılmaması, çocuğun teslimi konularında ilamların ne şekilde icra edileceği, ilamsız takip yolları, kambiyo senetlerine mahsus takip yolları, ipoteğin para çevrilmesine dair takip yolları, ihtiyati haciz, taşınmazın tahliyesi, tasarrufun iptali gibi alacaklının alacağına kavuşmasına dair normlara yer verilmiştir.

Devamını Oku
a

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, iş sözleşmesinin kurulması ve sona ermesi, işçilik alacakları ve çalışma hayatının kuralları gibi konuları işleyen hukuk dalıdır.

Devamını Oku

İdare Hukuku

Bir kamu hukuku alanı sayılan idare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyiş esasları ile idarenin özel hukuk kişileri arasındaki hukuki ilişkileriyle idarenin işlem ve eylemlerinden doğan sorumluluğuna dair konuları düzenlemektedir.

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk dalıyla ilgili olan çok kapsamlı, taşınmaz mülkiyeti ve diğer ayni haklara ilişkin düzenlemelerin bulunduğu bir hukuk dalıdır.

Devamını Oku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Genel itibariyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenen, kat mülkiyetine geçiş, kat irtifakı gibi konularla kat maliklerinin arasındaki hukuki münasebeti düzenleyen hukuk dalıdır.

Devamını Oku

Miras Hukuku

Gerçek kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişinin aktif ve pasif malvarlığı üzerinde ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin mirasçılarının haklarını, mirasçıların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Devamını Oku

Ticaret Hukuku

Temelinin neredeyse tamamını Türk Ticaret Kanunu’ndan alan, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dallarını içinde barındıran, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi mevzuatlar da yer verilen, tacirlerin, ticari işletmelerin ve gerçek şahısların birbirleriyle ve devletle ilgili olan ticari işlerine dair normlara yer verilen bir hukuk dalıdır.

Devamını Oku

Hızlı İletişim

iletişime geçin!