0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Bir diğer ismi takip hukuku olan bu hukuk dalında, para alacağına ya da bir şeyin yapılması/yapılmaması, çocuğun teslimi konularında ilamların ne şekilde icra edileceği, ilamsız takip yolları, kambiyo senetlerine mahsus takip yolları, ipoteğin para çevrilmesine dair takip yolları, ihtiyati haciz, taşınmazın tahliyesi, tasarrufun iptali gibi alacaklının alacağına kavuşmasına dair normlara yer verilmiştir.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Genel haciz yoluyla icra/iflas takipleri ile kambiyo senetlerine mahsus icra takiplerinin yürütülmesi

+ Kiralananın tahliyesine yönelik icra takipleri ile tahliye davalarının yürütülmesi

+ İhtiyati haciz kararlarının alınması ve infazı

+ Menfi tespit ve istirdat davalarının yürütülmesi

+ Tasarrufun iptali davalarının yürütülmesi

+ Taşınır rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesine dair takiplerin yürütülmesi

+ İflas masasında alacak kaydı istemi, red halinde iflas masasına karşı açılacak davalar ile ihalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davaları

+ Takibin iptali ve taliki, hacizlerin kaldırılması (fekki), haczedilmezlik iddiasına dayalı şikayetler, istihkak davaları ile icra iflas hukukuna ilişkin olarak icra hukuk mahkemelerinde görülen icra memurunun muamelesinden ya da karşı tarafa ait işlemden kaynaklanan her türlü şikayet dosyalarının takibi

+ İcra ceza hukukuna ilişkin (taahhüdün ihlali, nafaka yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, alacaklısını zarar vermek kastı ile mevcudunu eksiltme, ticari terk gibi) icra suçlarına ilişkin ceza davalarının yürütülmesi