0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk dalıyla ilgili olan çok kapsamlı, taşınmaz mülkiyeti ve diğer ayni haklara ilişkin düzenlemelerin bulunduğu bir hukuk dalıdır.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, trampa ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil davalarının takibi

+ Alım, ön alım, geri alım haklarına bağlı ve ön alımda muvazaa nedeniyle açılacak tapu iptal tescil davalarının yürütülmesi

+ Arsa payı karşılığı ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan tapu iptal tescil istemine dair davaların takibi

+ Üçüncü kişilere karşı yolsuz tescil nedenine dayalı olarak açılacak tapu iptal tescil davalarının yürütülmesi,

+ El atmanın önlenmesi (Müdahalenin Men’i) davaları ile ecrimisil davalarının takibi

+ İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarının yürütülmesi,

+ Muhdesatın Aidiyetinin Tespitine yönelik davaların yürütülmesi,

+ Ehliyetsizlik, irade fesadına uğranılması nedenlerine dayalı olarak açılacak tapu iptal tescil davalarının yürütülmesi

+ Taşkın yapıya ilişkin tapu iptal tescil davaları ile kanunda öngörülen bildirimlere ilişkin ihtarname hazırlanması

+ Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davaları yürütülmesi

+ Muris Muvazaasına Dayalı Olarak Açılacak Tapu İptal Tescil Davaları İle Mirasçının Saklı Payının Zedelenmesi Nedeniyle Tenkis Sebebine Dayalı Açılacak Tapu İptal Tescil Davaları

+ Tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin idari ve adli yolla düzeltilmesine ilişkin iş ve davaların takibi

+ İpoteğin fekki(kaldırılması) davalarının yürütülmesi