0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

CMK m.308 – m.308/A İtirazı

Av. İbrahim Şimşek - Ankara Boşanma ve Ceza Avukatı > Genel  > CMK m.308 – m.308/A İtirazı

CMK m.308 – m.308/A İtirazı

Kesinleşen Hapis Cezalarına Karşı Başvurulabilecek Olağanüstü Kanun Yollarından Olan CMK m.308 ve m.308/A İtirazları

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yargıtay Ceza Daireleri’nin kararlarına karşı karar düzeltme istemine dair bir düzenleme yapılmamış yalnızca  Kanunu’nun 308. Maddesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın re’sen veya istem üzerine Yargıtay ceza dairelerinden birisinin kararına itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Bölge Adliye Mahkemeleri’nin çalışmaya başlamasının akabinde de 7035 sayılı yasanın 23. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanun’una 308/A maddesi eklenmiş, tıpkı yukarıdaki itiraz mekanizması Bölge Adliye Mahkemeleri için de hayata geçirilmiştir. Buna göre Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinden birinin kesin nitelikte kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen veya istem üzerine Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairesi kararına itiraz edebilmektedir.

CMK m.308 İtirazı

Öncelikle CMK m.308 itirazının uygulamasından bahsetmek gerekirse; maddede belirtildiği üzere Yargıtay ceza dairelerinden birisinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı re’sen ya da istem üzerine ceza dairesi ilamının kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu’na itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda SÜRE ARANMAZ. Örneğin yerel mahkemece cinsel istismar suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğunu bölge adliye mahkemesi ceza dairesince istinaf isteminin esastan reddine karar verildiğini ve bölge adliye mahkemesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararın da Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nce onandığını varsayalım. 14. Ceza Dairesi’nin onama kararına karşı bu kararı alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 30 gün içinde bu onama kararının sanık lehine yahut aleyhine olacak şekilde kaldırılmasına yönelik olarak Ceza Genel Kurulu’na itirazda bulunabilir. Bu itiraz yapıldıktan sonra öncelikle Yargıtay 14. Ceza Dairesi kendi kararını inceler gerekli görürse kararını düzeltir, aksi görüşte ise itirazın incelenmesine yönelik olarak dosyayı Ceza Genel Kurulu’na gönderir.

Peki 30 Günden Sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Tarafından İtirazda Bulunulabilir Mi?

Ceza Dairesi ilamının kendisine verilmesinden itibaren 30 gün geçtikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sanık aleyhine değilse de sanık lehine onama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulunabilir. Maddede belirtildiği üzere sanık lehine itirazda süre aranmadığı için Yargıtay C.Başsavcısı 30 günlük süre geçmiş olsa bile re’sen ya da istem üzerine yani sanığın yahut avukatının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacağı  başvuru üzerine Yargıtay ceza dairesince onama kararının kaldırılmasına karar verelebilir. Uygulamada iş yükü yoğunluğundan dolayı Yargıtay C. Başsavcılığı’nca re’sen başvuru yapıldığına çok fazla şahit olunamamaktadır. Buradaki itiraz mekanizmasında ceza avukatına düşen rol şu şekilde özetlenebilir; Yargıtay ceza dairesinin hapis cezasının onanmasına dair kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazda bulunmaması üzerine, bu karara karşı itirazda bulunması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmak ve Yargıtay C. Başsavcısı’nın ceza dairesinin onama kararına karşı itirazda bulunması sağlamaktır. Örneğin 30 günlük süre üzerinden aylar geçmiş olsa bile sanık lehine itirazda süre aranmayacağı için, ceza dairesinin onama kararına karşı ceza avukatının Yargıtay C. Başsavcılığı’na yapacağı başvuru üzerine Yargıtay C. Başsavcılığı’nın onama kararına itiraz etmesi ve itiraz üzerine dosyanın bu sefer de Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca incelenmesi mümkündür.

Kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi gibi diğer olağanüstü kanun yolları çok daha sıkı şartlara yahut başkaca yeni gelişmelerin olması şartlarına bağlandığından kişinin dosyasının yeniden incelenmesi için başvurabileceği ve sonuç alma şansının en yüksek olduğu yolun CMK m.308 itirazı olduğunu düşünüyoruz.

CMK m.308/A İtirazı

Bölge Adliye Mahkemeleri’nin çalışmaya başlamasının akabinde de 7035 sayılı yasanın 23. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanun’una 308/A maddesi eklenmiş, BAM ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı BAM C. Savcılığı’nca itiraz yolu açılmış fakat CMK m.308 itirazındaki gibi kararı veren daire dışında Ceza Genel Kurulu gibi ayrı bir itiraz mercii öngörülmemiştir. Yani CMK m.308/A’ya göre BAM ceza dairesinin kesin nitelikteki kararlarına karşı BAM C. Savcılığı’nın itirazı üzerine bu itirazı, kararı veren BAM ceza dairesi incelemekte, itirazı haklı görürse kararını düzeltmekte, itirazı incelemesi için dosyayı başka bir daireye veya Yargıtay’a GÖNDERMEMEKTEDİR. Yine burada da 30 günlük bir süre öngörülmüş, sanık lehine itiraz halinde ise süre sınırının bulunmadığı burada da düzenlenmiştir. Örneğin yerel mahkemece dolandırıcılık suçundan verilen 3 yıllık cezaya karşı istinaf yoluna başvurulduğunu istinaf isteminin esastan reddine karar verildiğini varsayalım. Buradaki ceza 5 yıl ve altı olduğu için Yargıtay’a yani temyiz kanun yoluna başvuru imkanı bulunmadığından 3 yıllık ceza kesinleşmiş olacaktır. Burada yapılabilecek olan, eğer BAM C. Savcılığı tarafından karara yönelik itirazda bulunulmamışsa, herhangi bir süre sınırı olmaksızın BAM C. Savcılığı’nın BAM ceza dairesinin kararına karşı itirazda bulunmasını sağlamak üzere BAM C. Savcılığı’na başvuruda bulunmaktır.

No Comments

Leave a Comment