0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Ceza Hukuku, Genel Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku alt dallarının düzenlendiği bir Kamu Hukuku dalı olup genel ceza hukukunda olarak suç teşkil eden fiillerin ve bunların karşılığındaki yaptırımlarla ceza hukuku temel ilkeleri; ceza muhakemesi hukukunda yargılaması faaliyetinin hangi usul kurallarına göre yürütüleceği, infaz hukukunda ise cezaların ne şekilde infaz edileceği hususları düzenlenmiştir.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Hayata karşı suçlar ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar kapsamında, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından doğan ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar

+ Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında TCK m.309 (Anayasayı İhlal) ve TCK m.314(Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği ve Üyeliği) kapsamında görülen davalar ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek (TCK m.220/1) ve suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak (TCK m.220/2) suçları kapsamında görülen davalar

+ Uyuşturucu ve Uyarı Madde Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Ticari Amaçla Bulundurulması ve ilgili eylemler nedeniyle TCK m.188 kapsamında ağır ceza mahkemesinde görülen davalar ile uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kolaylaştırılmasını sağlamak, kullanmak veya kullanmak amacıyla bulundurmak suçlarına ilişkin olarak TCK m.190-191 kapsamında görülen davalar ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında; tütün mamülleri, alkol ve petrol kaçakçılığı fiilleri nedeniyle görülen davalar ve 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Muhalefet Nedeniyle Görülen Davalar

+ Tehdit, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, şantaj, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığının ihlali, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme, iftira ve suç uydurma suçlarından doğan davalar

+ Cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından doğan davalar

+ Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında; hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güvenin kötüye kullanılması, dolandırıcılık, bedelsiz senedi kullanma, taksirli ve hileli iflas suçları kapsamında görülen davalar

+ Tefecilik, mühür bozma, ve mühürde sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, açığa imzanın kötüye kullanılması, zimmet, rüşvet, görevin kötüye kullanılması ve irtikap suçlarından doğan davalar,

+ Bilişim suçları kapsamında, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158/1-f) ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (TCK m.142/2-e) suçlarından doğan davalar

+ İnternet ortamındaki yayın hakkında kişilik haklarının ihlal edilmesi nedenine dayalı olarak 5651 sayılı yasa kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılmasına yönelik başvurular

+ İmar Kirliliğine Nedenler Olma ile Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirtletilmesi Suçlarından Doğan Davalar ile İmar Kanunu’nda düzenlenen idari para cezalarına karşı itirazlar

+ Vergi Usul Kanunu m. 359 kapsamında, sahte belge düzenleme ve kullanma ile muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçlarından doğan davalar

+ 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet nedeniyle görülen davalar

+ 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlarla ilgili görülen davalar

+ 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili olarak görülen davalar

+ 5971 sayılı Çek Kanunu’na muhalefet nedeniyle görülen davalar

+ Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesine yönelik dava ve başvurular ile memnu hakların iadesine yönelik davalar

+ Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Kanun kapsamında, koşullu salıverilmeden yararlanmaya yönelik başvurular ile bu kanun kapsamında İnfaz Hakimliği nezdinde yapılacak itirazlar

+ Yapılan iş nedeniyle cezai müeyyide tehlikesi taşıyan gerçek ve tüzel kişilere yönelik danışmanlık hizmeti